Školné, stravné

Ředitelka Mateřské školy a školní jídelny Kopretinka Olomouc, s.r.o., Koželužská 969/9, 779 00 Olomouc podle §123odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a v souladu s §6 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovila výši úplaty za vzdělávání a stravování v mateřské škole.

Výše úplaty dítěte, které je přihlášeno na celodenní pobyt činí 4400,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Úplatu hradí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

Školné se platí na účet školy 2600816854/2010

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodnou s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka školy podle ustanovení § 35 odst. 1, písm. d), § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ:

- ve výši 70 % na provozní výdaje (energie, opravy, služby apod.)

- ve výši 30 % na nákup vybavení mateřské školy (učební pomůcky, spotřební materiál jako čtvrtky, tužky, pastelky apod.)

Stravné se platí zálohově k 10. dni v měsíci ve výši 1700,- Kč. Stravné je hrazeno rodiči na účet č.: 2600816854/2010, VS: rodné číslo dítěte. Do komentáře: stravné - měsíc/ rok. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.

Stravné je vypořádáno 3x ročně a to vždy k 31. 12. 2022, k 30. 6. 2023 a k 31. 8. 2023

Odhlášení stravy je nejpozději do 7:00 hodin v den nepřítomnosti. V případě neodhlášení stravy nebo pozdního odhlášení bude účtováno celodenní stravné.

Neodhlášenou stravu v nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče vyzvednout ve školce v době od 11:00 hodin do 11:15 hodin do vlastních, přinesených nádob.

·

dopolední svačinka                       20,- Kč

oběd                                               45,- Kč

1.odpolední svačinka                     20,- Kč

2.odpolední svačinka                    15,- Kč