Zápis dětí 2019-2020

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v části druhé a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a pokyny pro rodiče:

Informace pro rodiče:

- Zákonný zástupce (rodič) má povinnost spolu s odevzdáním žádosti a evidenčního listu předložit svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

- Ředitelka mateřské školy je povinna žádost a evidenční list od zákonných zástupců přijmout a dle závazných kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

- Podmínkou přijetí je, aby  přihlašované dítě mělo potvrzený evidenční list dětským lékařem.

- MŠ zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ obvyklým způsobem, tj. na vývěsce v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ.

- Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

Pokyny pro rodiče:

  • Zákonný zástupce dítěte si stáhne formuláře (žádost a evidenční list) na webu mateřské školy, nebo si je v listinné podobě vyzvedne v mateřské škole.
  • Dokumenty řádně vyplněné včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem (rodičem) dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy v termínech 23. a 24. května 2019 v době od 13:30 do 16:00 hodin
  •  Tímto termínem je zahájeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do mateřské školy je úřední akt.
  • V MŠ zákonní zástupci dítěte dostanou potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte,
  • Termín k nahlédnutí do spisu dítěte dne 27. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin.
  • Termín zveřejnění výsledku zápisu je 28. 5. 2018 od 12 hodin, zveřejňují se registrační čísla dětí. Výsledky jsou zveřejněny na webu školy a na vývěsce MŠ.
  • Rodiče přijatých i nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí ředitelky školy
  • Termín sejmutí výsledků zápisu je 31. 7. 2019.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole a školní jídelně Kopretinka Olomouc, s.r.o.

Ředitelka Mateřské školy stanovila následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.
Počet volných míst pro zápis na školní rok 2018/2019: 5

Do mateřské školy se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. věk dítěte dle narození v období

před 01. 09. 2014                          10 bodů

od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015    20 bodů

od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016    30 bodů

od 01. 09. 2016 do 31. 10. 2017     40 bodů

2. individuální situace dítěte

dítě je hlášeno k celodenní docházce     10 bodů

dítě je hlášeno k polodenní docházce       1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle data podání přihlášky.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.


Mgr. Iva Burdová, MBA

ředitelka školy

V Olomouci, dne 30. 4. 2019


Adaptace dítěte v naší MŠ:

Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chceme předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1. nebo 2. hodiny denně, společným pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možností zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb (smíšené třídy). Další možnosti jsou velmi rozmanité a lze je dohodnou mezi rodiči a učitelkou na třídě - podle individuálních zvláštností dětí.