Zápis dětí 2023-2024

se koná od 10. května do 21. května 2023

Organizace zápisu:

Rodič nebo zákonný zástupce využije jednu z následujících možností:

  • Žádost osobně předá ředitelce mateřské školy
  • Zašle elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou

Obálka nebo zpráva musí obsahovat:

  • Řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • Řádně vyplněný evidenční list
  • Kopii rodného listu

Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici a našich webových stránkách www.mskopretinka.cz nebo u ředitelky mateřské školy. Na požádání Vám mohou být zaslány elektronicky.

Kontakt: Mgr. Iva Malínková, MBA, ředitelka školy 

727 960 308

kopretinaolomouc@sznam.cz

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole a školní jídelně Kopretinka Olomouc, s.r.o.

Ředitelka Mateřské školy a školní jídelny Kopretinka Olomouc, s.r.o. Mgr. Iva Malínková, MBA stanovila dne 29. 4. 2023 následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti jsou přijímány na volná místa v mateřské škole.

Počet volných míst pro zápis na školní rok 2023/2024: 6

Do mateřské školy s přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

· Věk dítěte dle narození v období

Před 1.9.2018                              10 bodů

Od 1. 9. 2018 do 31.8.2019         20 bodů

Od 1.9.2019 do 31.8. 2020         30 bodů

Od 1.9.2020 do 31. 8. 2021        40 bodů

  • Individuální situace dítěte

Potvrzení o zdravotní způsobilosti                      10 bodů

Bez potvrzení o zdravotní způsobilosti                0 bodů

  • Doplňující kritéria dle zaměření mateřské školy

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku dětí od nejmladšího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Odevzdání vyplněných originálů žádosti, evidenčních listů a kopie rodného listu je v MŠ od

10.května 2023, 8:00 hodin do 15. května 2023, do 17:00 hodin

Osobně ředitelce mateřské školy nebo prostřednictvím elektronického podání e-mailem na adresu kopretinaolomouc@seznam.cz nebo datovou schránkou.

Do bodového systému budou zařazeny pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Bližší informace na www.mskopretinka.cz nebo u ředitelky školy, tel.: 727 960 308


Mgr. Iva Malínková, MBA

ředitelka školy